program test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program test

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thử chương trình