program cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program cycle

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chu kỳ chương trình