program run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program run

    * kỹ thuật

    sự chạy chương trình

    toán & tin:

    sự thực hiện chương trình