program id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhận dạng chương trình