program log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program log

    * kỹ thuật

    điện:

    bảng ghi chương trình