program item nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program item nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program item giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program item.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program item

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khoảng mục chương trình