program step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program step

    * kỹ thuật

    bước chương trình