program tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program tape

    * kỹ thuật

    băng chương trình