programmable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable.

Từ điển Anh Việt

 • programmable

  xem program

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • programmable

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  có thể program hóa

  lập trình được

  xây dựng:

  khả chương trình

  đo lường & điều khiển:

  khả lập trình