programmable logic device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable logic device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable logic device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable logic device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable logic device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị logic lập trình được