programmable interrupt controller (pic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable interrupt controller (pic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable interrupt controller (pic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable interrupt controller (pic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable interrupt controller (pic)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều khiển ngắt lập trình được