programmable work station (pws) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable work station (pws) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable work station (pws) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable work station (pws).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable work station (pws)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trạm làm việc có thể lập trình