programmable interconnect point (pip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable interconnect point (pip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable interconnect point (pip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable interconnect point (pip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable interconnect point (pip)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điểm liên kết có thể lập trình