programmable (an) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable (an) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable (an) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable (an).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable (an)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    có thể chương trình hóa