programmable interface adapter (pia) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable interface adapter (pia) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable interface adapter (pia) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable interface adapter (pia).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable interface adapter (pia)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ phối hợp giao diện có thể lập trình