programmable read only memory eraser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable read only memory eraser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable read only memory eraser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable read only memory eraser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable read only memory eraser

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ xóa PROM