programmable counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable counter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ đếm lập trình được