programmable logic controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable logic controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable logic controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable logic controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable logic controller

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ôtômat lập trình