programmable device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable device

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị lập trình được