programmable logic circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable logic circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable logic circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable logic circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmable logic circuit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch logic lập trình được