programmable controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmable controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmable controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmable controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • programmable controller

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bộ điều khiển (theo) chương trình

  đo lường & điều khiển:

  bộ điều khiển có thể lập trình