program logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program logic

    * kỹ thuật

    luận lý chương trình

    toán & tin:

    lôgic chương trình