program part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program part

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ phận chương trình

    phần chương trình