program cards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program cards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program cards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program cards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program cards

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các thẻ chương trình

    tập thẻ chương trình