program board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program board

    * kỹ thuật

    bảng chương trình