program area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng chương trình