program check nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program check nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program check giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program check.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program check

    * kỹ thuật

    sự kiểm tra chương trình