program bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program bar

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thanh chương trình