program level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program level

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấp chương trình

    mức chương trình