program body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program body

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thân chương trình