program (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program (vs)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình