programer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programer.

Từ điển Anh Việt

  • programer

    * danh từ

    người lập trình (trên máy tính)