program bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program bank

    * kỹ thuật

    khối chương trình