programming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programming.

Từ điển Anh Việt

 • programming

  chương trình hoá, kế hoạch hoá, quy hoạch

  automatic p. chương trình hoá tự động

  computer p. lập chương trình cho máy tính

  dynamic(al) p. quy hoạch động

  linear p. quy hoạch tuyến tính

  pattern recognition p. chương trình hoá việc nhận ra mẫu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • programming

  * kỹ thuật

  lập trình

  quy hoạch

  sự lập chương trình

  sự lập kế hoạch

  sự lập trình

  sự quy hoạch

  điện lạnh:

  chương trình hóa

  toán & tin:

  kế hoạch hóa

  soạn chương trình

  soạn thảo chương trình

  sự chương trình hóa

  xây dựng:

  sự kế hoạch hóa

  sự lập (chương) trình

  điện:

  việc lập trình

Từ điển Anh Anh - Wordnet