programma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • programma

    an edict that has been publicly posted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).