programmatic interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

programmatic interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm programmatic interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của programmatic interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • programmatic interface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện lập trình