program mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ chương trình