program error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program error

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lỗi chương trình