program file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin chương trình

    tệp chương trình