program date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program date

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngày tháng chương trình