program abort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program abort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program abort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program abort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program abort

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự hủy chương trình

    sự ngừng chương trình