program block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program block

    * kỹ thuật

    khối chương trình