program run mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

program run mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm program run mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của program run mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • program run mode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chế độ chạy chương trình