product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product.

Từ điển Anh Việt

 • product

  /product/

  * danh từ

  sản vật, sản phẩm, vật phẩm

  kết quả

  (toán học) tích

  (hoá học) sản phẩm

  end product: sản phẩm cuối

  intermediate product: sản phẩm trung gian

 • product

  tích số; tích; sản phẩm

  p. of inertia tích quán tính

  p. of sets tích các tập hợp

  alternating p. tích thay phiên

  canonical p. tích chính tắc

  cap p. tích Uytni

  cardinal p. tích chính tắc

  Cartesian p. tích Đề các

  continued p. tích vô hạn

  cross p. tích vectơ, tích trực tiếp

  cup p. tích Alecxanđơ

  direct p. (đại số) tích trực tiếp

  dot p. tích vô hướng

  exterior p. (đại số) tích ngoài

  external p. (đại số) tích ngoài

  fibered p. tích nhớ

  fully regular p. tích hoàn toàn chính quy

  ideal p. tích iđêan

  infinite p. tích vô hạn

  inner p. tích trong

  intermediate p. (toán kinh tế) bán thành phần

  internal p. (đại số) tích trong

  logical p. (logic học) tích lôgic

  metabelia p. tích siêu Aben, tích mêta Aben

  metric p. tích mêtric

  modulation p. tích biến điệu

  nilpotent p. tích luỹ linh

  ordinal p. (đại số) tích ngoài

  parallelepipedal p. (hình học) tích hỗn hợp

  partial p. tích riêng phần

  positive infinite p. tích vô hạn dương

  scalar p. (hình học) tích vô hướng

  subdirect p. tích trực tiếp dưới

  tensor p. tích tenxơ

  topological p. tích tôpô

  torsion p. (đại số) tích xoắn

  triple p. tích hỗn tạp

  vector p. tích vectơ

  weak direct p. tích trực tiếp yếu

  wreath p. tích bên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • product

  * kinh tế

  kết quả

  sản phẩm

  sản vật

  thành quả

  vật phẩm

  * kỹ thuật

  kết quả

  sản phẩm

  sản vật

  toán & tin:

  tích số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • product

  an artifact that has been created by someone or some process

  they improve their product every year

  they export most of their agricultural production

  Synonyms: production

  a quantity obtained by multiplication

  the product of 2 and 3 is 6

  Synonyms: mathematical product

  a chemical substance formed as a result of a chemical reaction

  a product of lime and nitric acid

  a consequence of someone's efforts or of a particular set of circumstances

  skill is the product of hours of practice

  his reaction was the product of hunger and fatigue

  Similar:

  merchandise: commodities offered for sale

  good business depends on having good merchandise

  that store offers a variety of products

  Synonyms: ware

  intersection: the set of elements common to two or more sets

  the set of red hats is the intersection of the set of hats and the set of red things

  Synonyms: Cartesian product