product patent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product patent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product patent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product patent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product patent

    * kinh tế

    bản quyền sáng chế sản phẩm