product manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product manager

    * kinh tế

    giám đốc sản phẩm

    trưởng phòng quản lý sản phẩm