product moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product moment

    * kỹ thuật

    mômen hỗn tạp

    toán & tin:

    mômen tích