product tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product tray

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    khay đựng sản phẩm