product idea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

product idea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm product idea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của product idea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • product idea

    * kinh tế

    ý tưởng sản phẩm

    ý tưởng sản phẩm (ý nghĩ về một sản phẩm khả hữu)