productile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

productile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm productile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của productile.

Từ điển Anh Việt

  • productile

    * tính từ

    có thể kéo dài ra